1. Sứ mệnh

Đào tạo nguồn nhân lực và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao trong lĩnh vực cơ khí - tự động hóa, xây dựng xanh và đô thị thông minh đáp ứng nhu cầu của xã hội.

2. Tầm nhìn

Trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực.

3. Giá trị cốt lõi

·         Rèn luyện nhân cách trên nền tảng đạo lí của dân tộc Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại với phương châm “Thành nhân trước khi thành tài”;

·         Môi trường học tập: hiện đại – văn minh – xanh – sạch – đẹp;

·         Khơi dậy tiềm năng sáng tạo, tôn trọng lợi ích của người học;

·         Học đi đôi với hành, mỗi xưởng thực hành là một công trường, nhà máy;

·         Hội nhập, hợp tác cùng phát triển.

4. Chức năng

Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị hoạt động theo pháp luật, theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đảo tạo ban hành.

5. Nhiệm vụ

- Đào tạo cán bộ có trình độ Cao đẳng và các trình độ thấp hơn trong lĩnh vực xây dựng các công trình đô thị;

- Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.