Chức năng, nhiệm vụ của trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn:

- Đào tạo và đào tạo lại cán bộ y tế có trình độ cao đẳng và dưới cao đẳng.

- Tiến hành Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, trong đó chủ yếu là khoa học công nghệ về sức khoẻ và giáo dục.

- Giữ gìn và phát triển những di sản và bản sắc văn hoá dân tộc.

- Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong người học và trong đội ngũ cán bộ giảng viên.

- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên; xây dựng đội ngũ giảng viên của trường đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, ngành nghề, tuổi và giới.

- Tuyển sinh và quản lý người học.

- Phối hợp với gia đình người học, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục.

- Tổ chức cho giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo và nhu cầu của xã hội.

- Quản lý, sử dụng đất đai, tài sản, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.