Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng truyền hình thực hiện theo Quyết định số 2197/QĐ-THVN ngày 15/12/2014 của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Theo quy định, trường Cao đẳng truyền hình là cơ sở đào tạo chuyên nghiệp nằm trong hệ thống giáo dục quốc gia, là đơn vị thuộc Đài THVN, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ truyền hình trình độ cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và sơ cấp nghề cung cấp nguồn nhân lực cho Đài THVN, các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước và cho toàn xã hội. Trường Cao đẳng truyền hình có quyền hạn về tổ chức và tài chính theo quy định hiện hành, có tài khoản riêng, con dấu riêng

Nhiệm vụ, quyền hạn của Trường

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo dài hạn, ngắn hạn hàng năm của nhà trường trình Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam xét duyệt.

- Tổ chức tuyển sinh, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao đẳng và các trình độ khác theo quy định trong lĩnh vực: Báo chí; Quay phim; Đạo diễn truyền hình; Kỹ thuật truyền hình; Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông; Tiếng Anh.

- Quyết định công nhận tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ nghề cho các ngành nghề được đào tạo thuộc các bậc Cao đẳng, Trung học và Dạy nghề theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức nghiên cứu, biên soạn và hoàn thiện các đề cương, chương trình, giáo trình, các tài liệu giảng dạy theo đúng mục tiêu, kế hoạch, nội dung của các ngành nghề được đào tạo.

- Liên kết với các cơ sở liên quan tổ chức dạy nghề cho học sinh phổ thông nơi trường đóng trên địa bàn. Liên kết với các trường khác có điều kiện để mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ở bậc cao hơn Cao đẳng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Tổ chức nghiên cứu các đề tài khoa học trong lĩnh vực truyền hình.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch về tài chính, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật hàng năm để đảm bảo đủ điều kiện cho việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo của nhà trường.

- Quản lý theo phân cấp về tổ chức cán bộ, hồ sơ, tài liệu, tài sản, tài chính của đơn vị theo quy định hiện hành của pháp luật và Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

- Đảm bảo tốt mối quan hệ giữa nhà trường và địa phương, thực hiện tốt các chế độ, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước quy định, góp phần giữ gìn tốt trật tự trị an - an ninh xã hội.

Quá trình hình thành và phát triển của Trường

Trường Cao đẳng Truyền hình, tiền thân là trường Công nhân kỹ thuật Phát thanh được thành lập ngày 10/3/1956 tại Đài Phát thanh Mễ Trì, có nhiệm vụ đào tạo cán bộ trung cấp cho các đài truyền thanh, phát thanh trong cả nước. Ngày 10/3 hàng năm được chọn là ngày truyền thống của trường. Sau nhiều lần tách nhập, đổi tên, đổi cơ quan chủ quản và di chuyển địa điểm tới 6 lần qua nhiều địa bàn. Trong 15 năm, trường đã đào tạo mới hàng ngàn công nhân kỹ thuật, bổ túc tay nghề cho hàng ngàn công nhân kỹ thuật bậc cao... đáp ứng yêu cầu lịch sử của ngành phát thanh Việt Nam trong giai đoạn đó. Ngoài việc tiếp tục đào tạo công nhân kỹ thuật cung cấp cho Đài Tiếng nói Việt Nam, trường còn đào tạo các hệ công nhân kỹ thuật cung cấp cho ngành truyền hình như: Công nhân sửa chữa máy thu hình, công nhân ánh sáng truyền hình, quay phim truyền hình, công nhân dựng cảnh truyền hình, công nhân hoá trang cho truyền hình... Thời kỳ này trường đã đào tạo một lực lượng đông đảo công nhân kỹ thuật cung cấp cho Đài Truyền hình Việt Nam và các Đài Truyền hình khu vực.