Trường Đại học Buôn Ma Thuột nhận định triết lý giáo dục “Lấy người học làm trung tâm” là nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Nhà trường, phù hợp với mục tiêu và sứ mệnh đã đề ra, cũng như phù hợp với quan điểm giáo dục hiện đại trong thời kỳ đổi mới. Với quan điểm giáo dục này, Trường Đại học Buôn Ma Thuột đề cao vai trò của người học trong toàn bộ hoạt động đào tạo, xem người học vừa là chủ thể vừa là mục đích, kết quả của quá trình dạy và học. Theo đó chương trình giáo dục và đào tạo được thiết kế và triển khai với những đổi mới toàn diện về nội dung và phương pháp giảng dạy nhằm tối ưu hóa trải nghiệm học tập và rèn luyện của người học. Trường Đại học Buôn Ma Thuột áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại và linh hoạt, mang tính hướng dẫn và hỗ trợ khuyến khích người học phát triển khả năng, tư duy phản biện, khả năng học tập tích cực, tự học, tự nghiên cứu, khả năng kiến tạo thông qua quá trình học tập.

1. Sứ mệnh

 “Đào tạo nguồn nhân lực y tế có trình độ đại học và sau đại học; Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; Cung cấp dịch vụ chất lượng cao để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng vùng Tây Nguyên và cả nước.” 

2. Tầm nhìn

“Đến năm 2030, Trường Đại học Buôn Ma Thuột sẽ trở thành một trường đại học ứng dụng có uy tín với Hệ sinh thái y tế hoàn chỉnh, Cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, Trung tâm nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực y tế và Hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện đại nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng vùng Tây Nguyên và cả nước”

3. Giá trị cốt lõi

Năng lực – Đạo đức – Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển

4. Khẩu hiệu/Slogan

Cam kết vì lợi ích của cộng đồng