Trường được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nhân lực ở trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn gồm các chuyên ngành chủ yếu:

- Điều dưỡng,

- Hộ sinh,

- Dược,

- Y sỹ,

- Kỹ thuật viên y học,

- Và nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Trường trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo