“Sứ mạng và mục tiêu” của Nhà trường được công bố công khai, cán bộ viên chức Nhà trường có trách nhiệm quán triệt đầy đủ. Các đơn vị chức năng thuộc Trường căn cứ văn bản này để xây dựng và công bố chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị cho phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Nhà trường.

SỨ MẠNG

Đào tạo cán bộ y tế đa ngành ở trình độ cao đẳng và các bậc thấp hơn có phẩm chất chính trị, có năng lực chuyên môn, có sức khỏe, có kỹ năng giao tiếp ứng xử, có khả năng ứng dụng khoa học công nghệ và nghiên cứu khoa học, năng động và sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của các cơ sở y tế, nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày càng cao.

MỤC TIÊU

Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái không ngừng phát triển các nguồn lực để xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục có khả năng hội nhập trong nước và quốc tế.