Chức năng, nhiệm vụ

Về hoạt động ứng dụng khoa học và công nghệ

- Tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng thành tựu KH&CN trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường;

- Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm; đào tạo, chuyển giao, thương mại hoá và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm;

- Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa phương đối với các sản phẩm mới;

- Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc các công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức KH&CN trong và ngoài nước;

- Tư vấn thiết kế, xây dựng các công trình nhà kính, nhà màng; ứng dụng các thiết bị thông minh phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

- Tham gia quản lý, lưu trữ và sưu tập nguồn gen phục vụ cho công tác nghiên cứu, bảo tồn, chọn lọc, phục tráng và nhân nhanh giống cây trồng, vật nuôi bằng công nghệ sinh học;

- Áp dụng các biện pháp kỹ thuật, các thành tựu khoa học và công nghệ trong xử lý môi trường, bảo quản, chế biến nông, lâm sản, cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm;

- Thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên, các hoạt động sự nghiệp để phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh; thực hiện các hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực khoa học công nghệ phù hợp với quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ về phổ biến, giới thiệu, quảng bá và kinh doanh các sản phẩm tiến bộ KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống;

- Cung cấp các kiến thức về KH&CN phục vụ phát triển sản xuất cho người dân. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người dân; tổ chức các cuộc tham quan các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài tỉnh;

- Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh;

- Thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đổi mới công nghệ, tư vấn, đào tạo và thực hiện dịch vụ KH&CN theo thẩm quyền;

- Hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật;

Về hoạt động thông tin, thống kê khoa học và công nghệ

- Tổ chức và thực hiện xử lý phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ, thông tin, số liệu thống kê khoa học và công nghệ phục vụ lãnh đạo, quản lý nhà nước của địa phương; xuất bản và cung cấp các xuất bản phẩm thông tin khoa học và công nghệ;

- Tổ chức và thực hiện phổ biến thông tin khoa học và công nghệ, thông tin thống kê khoa học và công nghệ của địa phương; phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng đưa tri thức khoa học đến với mọi đối tượng; cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

- Tổ chức và phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ của địa phương; tham gia xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; xây dựng và cập nhật các cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ, cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ của địa phương; tổ chức và phát triển công tác thư viện, thư viện điện tử, thư viện số, mạng thông tin khoa học và công nghệ của địa phương, tham gia Liên hiệp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ;

- Tổ chức thực hiện đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thu thập, xử lý và cập nhật thông tin về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành, kết quả ứng dụng của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong phạm vi địa phương vào cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ;

- Cung cấp thông tin phục vụ xác định, tuyển chọn, thực hiện và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ khác;

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ tại địa phương; chủ trì triển khai chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ; xây dựng các cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ của địa phương;

- Tham gia triển khai các cuộc điều tra thống kê quốc gia và ngành về khoa học và công nghệ tại địa phương; chủ trì triển khai các cuộc điều tra về khoa học và công nghệ của địa phương;

- Tổ chức, thực hiện và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phục vụ nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của xã hội trong lĩnh vực thông tin, thư viện, tin học, thống kê khoa học và công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;

- Tham gia tuyên truyền và phát triển phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phát triển cơ sở hạ tầng cho hoạt động khởi nghiệp; đào tạo, tư vấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp; xây dựng, kết nối và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

- Tham gia hoặc tổ chức triển lãm, chợ công nghệ và thiết bị và các hoạt động khác về tạo lập và phát triển thị trường công nghệ; các hoạt động kết nối cung cầu, chuyển giao công nghệ; các sự kiện KHCN khác của địa phương.

Thực hiện lập hồ sơ đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách, kế hoạch tài chính định kỳ hàng năm và dài hạn; thực hiện công tác kế toán hành chính sự nghiệp; công tác thu chi, quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán, chứng từ thuế, hợp đồng lao động; phối hợp kiểm tra, kiểm soát quá trình thực hiện đề tài, dự án ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, nhiệm vụ đặt hàng, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, hoạt động dịch vụ; thực hiện báo cáo, theo dõi, quản lý, đầu tư mua sắm, khấu hao, sửa chữa, thanh lý công cụ, dụng cụ, vật tư, văn phòng phẩm, tài sản của đơn vị; công tác văn thư lưu trữ và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định.

Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc Sở.

Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng giao và theo quy định của pháp luật.