Diễn biến và các mốc quan trọng trong quá trình phát triển

- Ngày 03/11/1976 Bộ Giáo dục ký Quyết định số 2317/QĐ-BGD thành lập Trường Sư phạm cấp 2 Cửu Long, có nhiệm vụ đào tạo giáo viên cấp 2 (Trung học cơ sở) cho tỉnh Cửu Long (gồm 2 tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh hiện nay).

- Ngày 27/03/1990 Hội đồng Bộ trưởng ký Quyết định số 97/QĐ-HĐBT công nhận Trường Sư phạm cấp 2 Cửu Long thành Trường Cao đẳng sư phạm Cửu Long.

- Năm 1992. sau khi tách tỉnh Cửu Long thành hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh, Trường Cao đẳng sư phạm Cửu Long trở thành Trường Cao đẳng sư phạm Vĩnh Long.

- Ngày 07/08/1995, UBND Tỉnh Vĩnh Long ra Quyết định số 981/QĐ-UBND nhập Trường Cao đẳng sư phạm Vĩnh Long và Trường Trung học sư phạm Vĩnh Long thành Trường Cao đẳng sư phạm Vĩnh Long.

Thành tích đạt được:

Tóm tắt những thành tích của trường trong 35 năm:

Đào tạo từ 1976 – 2010: 

Đã đào tạo chính qui sư phạm:

- 3043 giáo sinh sư phạm cấp 2.

- 5022  sinh viên hệ Cao đẳng Sư phạm.

- 419 sinh viên Cao đẳng Sư phạm Tiểu học.

- 6672 giáo sinh hệ Trung học Sư phạm.

- 970 sinh viên Cao đẳng Sư phạm Mầm non.

  - 59 sinh viên ngoài sư phạm. 

Bồi dưỡng: từ 1976 đến 2010.

- 1333 giáo viên THCS.

- 5394 giáo viên Tiểu học.

- 1040  giáo viên Mầm non.

Đào tạo liên thông:

Trường đã hợp tác đào tạo liên thông với các trường đại học khác nâng cao trình độ lên đại học cho gần 100 cán bộ quản lý giáo dục và trên 4835 giáo viên các cấp từ Mầm non đến THCS.