Trường đào tạo 2 trình độ: Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp.

Hình thức đào tạo: Chính qui, Liên thông Trung cấp-Cao đẳng, Vừa làm vừa học.

Liên kết đào tạo và bồi dưỡng cán bộ với các Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bình Dương, Trưởng Đại học Cửu Long, Trường Đại học Tài chính - Marketing, Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính (Bộ Tài chính), Cao đẳng Tài chính Nam Lào, trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn SAIGONTOURIST
Các Phòng, Khoa, Trung tâm:

- 7 Phòng chức năng: Phòng Tổ chức và Hành chính Quản trị; Phòng Quản lý Đào tạo; Phòng Tài Chính Kế toán; Phòng Thanh tra; Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế; Phòng Chính trị và Công tác HSSV; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng).

- 4 Khoa (Kế Toán, Tài Chính, Quản trị, Công nghệ thông tin)

- 5 Bộ môn (Toán - Thống kê, Lý luận chính trị, Luật, Ngọai ngữ, Giáo dục thể chất và GDQP.)

- 2 Trung tâm (Ngoại ngữ - Tin học, Hỗ trợ Học sinh sinh viên).

Sứ mạng:
Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của xã hội; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tầm nhìn:
Trong quá trình xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long không ngừng phát triển về mọi mặt để trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có uy tín, chất lượng cao, được xã hội công nhận. Phấn đấu đến năm 2020 trở thành cơ sở giáo dục đại học chất lượng cao, có uy tín.