Lịch sử Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn
Năm 1961: Thành lập Trường Sư phạm 12+2 và Trường Sư phạm 12+3
Năm 1972: Thành lập Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục
Năm 1973: Thành lập trường Sư phạm Mẫu giáo
Năm 1992: Hợp nhất 4 trường thành Trường Trung học Sư phạm Lạng Sơn
Ngày 02/6/1997, Thủ tướng chính phủ ra quyết định số 374/TTg nâng cấp Trường Trung học sư phạm Lạng Sơn thành Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn .
Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn có nhiệm vụ: Đào tạo và bồi đưỡng cán bộ trình độ cao đẳng. Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.