Sự hình thành và phát triển

Trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh là trường công lập, tiền thân là Trường Trung học Xây dựng số 7 được thành lập năm 1976. Trải qua 42 năm, xây dựng và phát triển, Trường trở thành trung tâm đào tạo cán bộ quản lý, kỹ thuật nghiệp vụ ngành xây dựng và một số ngành liên quan; có vị trí trường hàng đầu của cả nước về đào tạo kỹ thuật xây dựng hệ cao đẳng, trung cấp và công nhân kỹ thuật.

Bằng nhiều hình thức đào tạo như: Chính quy dài hạn tập trung, tại chức, bồi dưỡng dài hạn, ngắn hạn. Trường đã cung cấp nguồn nhân lực quản lý, kỹ thuật nghiệp vụ cho nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong cả nước. Tính từ năm 1976 đến nay, Trường đã đào tạo được hàng vạn cán bộ quản lý, kỹ thuật nghiệp vụ và công nhân kỹ thuật. Nhiều cựu sinh viên của Trường đang giữ các chức vụ lãnh đạo ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước, trong các liên doanh với nước ngoài.

Với những thành tích tích nổi bậc đạt được, Trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh vinh dự được Nhà nước tặng thưởng các Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba. Nhiều tập thể, cá nhân của Trường được khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Tập thể cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh tin tưởng sâu sắc, với sự chỉ đạo sát sao và quan tâm ủng hộ, giúp đỡ hiệu quả của các cấp lãnh đạo, trực tiếp là Bộ Xây dựng, với hoạt động tích cực, năng động, sáng tạo, hiệu quả của đội ngũ, cùng với truyền thống vẻ vang của mình. Trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh nhất định sẽ thực hiện thắng lợi sứ mệnh của mình trong giai đoạn phát triển mới.

Trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh tuyển sinh trong cả nước. Hiện nay, ngoài các chương trình đào tạo chình quy truyền thống cung cấp cho xã hội, Nhà trường còn liên kết một số trường đại học có uy tín đào tạo liên thông bậc đại học.

Chức năng và nhiệm vụ

Đào tạo cán bộ kỹ thuật bậc cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và công nhân kỹ thuật các nhành nghề trong lĩnh vực xây dựng, có phẩm chất chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp, có tác phong công nghiệp, có sức khỏe và có khả năng tìm kiếm việc làm, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển kinh tế – xã hội, an ninh và quốc phòng.

Tổ chức nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học – công nghệ tiên tiến, kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ theo qui định của Luật Khoa học và công nghệ, Luật Giáo dục và các qui định khác của pháp luật.

Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong những người học và trong đội ngũ cán bộ, giảnh viên, giáo viên của Trường

Giữ gìn và phát huy những di sản và bản sắc văn hóa dân tộc.

Quản lý giảng viên, giáo viên, cán bộ, công nhân viên; xây dựng đội ngũ giảng viên, giáo viên của Trường đủ về số lượng, không ngừng nâng cao về chất lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu tuổi và giới.

Thực hiện công tác tuyển sinh và quản lý sinh viên, học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Sử dụng và quản lý tốt cơ sở vật chất kỹ thuật, tài chình và vốn đầu tư của Trường. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về sử dụng tài chính và bảo quản các phương tiện trang thiết bị kỹ thuật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo qui định của pháp luật.

Tầm nhìn

Đến năm 2020, Trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành một Trường cao đẳng ứng dụng và thực hành, đa ngành, đa bậc học trong lĩnh vực xây dựng, gắn với nhu cầu phát triển của địa phương và có uy tín trong nước và khu vực.

Sứ mạng

Trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh cam kết đẩy sự phát triển về kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường của Thành Phố Hồ Chí Minh  và Việt Nam thông qua các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng, xã hội dực trên chiến lược gắn kết với các doanh nghiệp để đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực trong lĩnh vực xây dựng, có chất lượng, có sức cạnh tranh cao trên thị trường lao động trong và ngoài nước.

Mục tiêu

Là một Trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh định hướng ứng dụng và thực hành, Trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu đáp ứng nhu cầu giáo dục đại học đại chúng, tạo lập một môi trường học tập tích cực và trải nghiệm thực tiễn cho mọi sinh viên, trang bị cho họ năng lực học tập, tinh thần sáng tạo khởi nghiệp, có trách nhiệm với cộng đồng để họ phát triển mọi tiềm năng và có thể thích ứng với một xã hội đang thay đổi, có cơ hội tìm được việc làm nagy khi tốt nghiệp, thông qua đó đóng góp cho việc tạo dựng Thành Phố Hồ Chí Minh nói riêng và đất nức Việt Nam nói chung phồn vinh về kinh tế, ổn định về xã hội, phát triển bền vững và vươn lên hội nhập toàn cầu.