Viện SPKT là một đơn vị trực thuộc trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM, thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên kỹ thuật và cán bộ quản lý giáo dục nhằm cung cấp và phát triển đội ngũ nhà giáo chất lượng cao cho giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp trong cả nước. Hàng năm, Viện SPKT đào tạo khoảng 400 giáo viên kỹ thuật bậc đại học, gần 100 Thạc sĩ và 04 NCS thuộc các nhóm ngành Sư phạm Kỹ thuật, Sư phạm Công nghệ và Giáo dục học. Qua đó, Viện SPKT đã cung cấp cho xã hội một số lượng lớn đội ngũ giáo viên công nghệ phổ thông và giáo dục nghề nghiệp cho hầu hết các cơ sở giáo dục đào tạo trong nước. Trong số đó, có rất nhiều cựu học viên và sinh viên của Viện SPKT đang nắm giữ những vị trí quan trọng và chủ chốt tại các trường phổ thông, cao đẳng và trung cấp.

Định hướng phát triển chung của Nhà trường, Viện SPKT

1. Quản trị viện theo mô theo mô hình tự chủ

- Cơ cấu tổ chức Viện SPKT phù hợp với mô hình quản trị tự chủ

- Tăng tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc

- Ưu tiên phát triển triển đội ngũ, đặc biệt là cán bộ trẻ.

2. Đẩy mạnh hoạt động đào tạo đại học, cao học và NCS, cụ thể:

- Mở thêm ngành đào tạo mới phù hợp với chức năng nhiệm vụ Viện SPKT

- Tăng quy mô đào tạo các ngành hiện có

- Nâng cao chất lượng đào tạo và xây dựng môi trường học tập tích cực.
3. NCKH và quan hệ quốc tế

- Tăng số đề tài NCKH, đặc biệt là đề tài cấp bộ và cấp nhà nước

- Tăng số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước

- Tăng số lần tham dự hội nghị khoa học trong nước và quốc tế

- Mở rộng liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện các đề tài NCKH thuộc

lĩnh vực giáo dục và giáo dục nghề nghiệp- Liên kết quốc tế trong đào tạo giáo viên dạy nghề
4. Dịch vụ

- Tăng quy mô và mở rộng phạm vi bồi giáo viên phổ thông và giáo dục nghề nghiệp
- Liên kết với các tổ chức ngoài trường trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và khai thác thương hiệu Viện SPKT

- Tham gia bồi dưỡng và đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động theo ủy quyền của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lỗi

Tầm nhìn

Viện Sư phạm Kỹ thuật là đơn vị tự chủ; là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên công nghệ phổ thông và nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực giáo dục và giáo dục kỹ thuật hàng đầu Việt Nam, đạt trình độ khu vực và quốc tế.

Sứ mạng

Viện Sư phạm Kỹ thuật là đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng thuộc lĩnh vực giáo dục và giáo dục kỹ thuật; cung cấp đội ngũ giáo viên công nghệ phổ thông và nhà giáo giá dục nghề nghiệp; cung cấp sản phẩm và giải pháp về công nghệ giáo dục, sư phạm số và giáo dục STEM đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong thời ký công nghiệp 4.0.

Giá trị cốt lõi

(1)  Đồng hành cùng sự phát triển của hệ thống giáo dục và giáo dục nghề nghiệp.

(2) Mang lại những gì tốt nhất có thể cho người học trong mội trường học tập tích cực.

(3) Gương mẫu, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và hội nhập