Những lĩnh vực hoạt động

• Nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và các giải pháp bền vững trong lĩnh vực Thủy lợi, Công nghệ nước và Môi trường.

• Các dịch vụ tư vấn Khảo sát, Chuẫn bị dự án, Thiết kế công trình, Thẩm tra hồ sơ kỹ thuật, Chuyển giao công nghệ… trong lĩnh vực Thủy lợi, Công nghệ nước và Môi trường.

• Hợp tác với các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài để phát triển và ứng dụng các đổi mới KHCN phục vụ cho phát triển thủy lợi bền vững tại Việt nam.