Tầm nhìn

Xây dựng CWER trở thành tổ chức khoa học và công nghệ mạnh và chuyên nghiệp trong lĩnh vực môi trường (tư vấn môi trường, đào tạo ngắn hạn về môi trường, chuyển giao công nghệ, lắp đặt quan trắc online,…) khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và Quốc tế.

Sứ mệnh

Đối với khách hàng: Tôn trọng, lắng nghe, chia sẻ và cam kết mang đến cho khách hàng sự hài lòng nhất với chất lượng, sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

Đối với đối tác: Xây dựng mối quan hệ tin cậy, uy tín, hợp tác cùng phát triển bền vững.

Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo để mọi người có thể phát huy hết khả năng của mình; đảm bảo đầy đủ các chính sách, chế độ có lợi nhất

Mục tiêu

Mục tiêu của CWER là nghiên cứu, cung cấp chuyển giao các sản phẩm có chất lượng cao, góp phần tạo nên sự phát triển bền vững của doanh nghiệp cũng như môi trường.

Chức năng & nhiệm vụ

Chức năng:

Lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và phát triển công nghệ:

Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các nhiệm vụ khoa học công nghệ về cấp thoát nước và bảo vệ môi trường cấp Nhà Nước, Cấp Bộ, cấp Địa phương;

Nghiên cứu công nghệ và thiết bị xử lý bảo vệ môi trường; Nghiên cứu phát triến bền vững cho các vùng đô thị, nông thôn và các vùng công nghiệp; Nghiên cứu các dự án bảo vệ môi trường cộng đồng Nghiên cứu các dự án năng lượng tái tạo từ rác thải, năng lượng xanh (điện rác, điện mặt trời, điện gió...); Nghiên cứu công nghệ công nghệ quản lý và xử lý chất thải (rắn, lỏng, khí), sản xuất sạch, tái chế, công nghệ phục hồi và tái tạo môi trường, công nghệ quan trắc, môi trường, kiểm soát và xử lý ô nhiễm, kiến trúc, kỹ thuật xây dựng, công trình hạ tầng đô thị, công trình giao thông vận tải, công trình thủy lợi, địa kỹ thuật.

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực: nước và môi trường.

Về lĩnh vực dịch vụ khoa học- công nghệ:

Tư vấn xây dựng, tư vấn thiết kế, lập dự án đầu tư, thẩm tra, giám sát, quản lý dự án các công trình xây dựng;

Tư vấn đấu thầu;

Quan trắc, phân tích và đánh giá, các chỉ tiêu môi trường; lập báo cáo hiện trạng môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo cấp thoát nước và các báo cáo chuyên ngành môi trường khác;

Tư vấn thiết kế, chuyển giao, thẩm tra, thẩm định và chuyển giao thiết bị công nghiệp và công nghệ môi trường, xử lý chất thải;

Bồi dưỡng và huấn luyện tăng cường và phát triển nguồn nhân lực về quản lý môi trường, công nghệ môi trường, công nghệ cấp thoát nước;

Thực hiện các phản biện cho các dự án cấp thoát nước và dự án bảo vệ môi trường;

Hỗ trợ địa phưong tìm kiếm nguồn vốn cho các dự án đầu tư phát triển xã hội và bảo vệ môi trường;

Hỗ trợ các pháp nhân triển khai thực hiện các dự án bảo vệ môi trường;

Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nêu trên;

Sản xuất thử nghiệm các thiết bị bảo vệ môi trường, sản xuất các sản phẩm bảo vệ môi trường và các sản phẩm từ nguồn chất thải;

Kinh doanh và sản xuất kinh doanh các sản phẩm là kết quả nghiên cứu nêu trên.

Hợp tác:  Hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký phù họp Luật định.

Nhiệm vụ:

Chủ trì và tham gia các dự án phát triển kinh tế, xã hội; các đề tài nghiên cứu cấp Tỉnh, Thành phố và Nhà nước, ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học các

cấp vào công tác đào tạo và áp dụng vào đời sống;

- Tham gia đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, xây dựng đội ngũ nhân lực, triển khai ứng dụng các dịch vụ khoa học trong bảo vệ môi trường và các dự án phát triển bền vững cho các đô thị và nông thôn;

Tư vấn cho dự án đầu tư cho các địa phương và dự án đầu tư nước ngoài;

Tham gia các tổ chức, các hiệp hội ngành nghề theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với các tổ chức đào tạo huấn luyện chuyên môn cho các cá nhân tổ chức;

- Liên kết các đội ngũ các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu thực hiện các chức năng đăng ký hoạt động;