Chức năng

Viện Nghiên cứu quản lý đất đai là tổ chức sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, có chức năng giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai nghiên cứu khoa học và công nghệ về quản lý, sử dụng đất đai; ứng dụng, chuyển giao và thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực đất đai; thực hiện các hoạt động dịch vụ thuộc trong lĩnh vực đất đai theo quy định của pháp luật.

Viện Nghiên cứu quản lý đất đai có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng,được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ về quản lý, sử dụng đất đai; thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng cơ chế, chính sách, chương trình quốc gia về quản lý, sử dụng đất và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

3. Nghiên cứu phát triển nguồn lực kinh tế, tài chính đất đai.

4. Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực đất đai theo phân công của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai (sau đây gọi là Tổng cục trưởng).

5. Thực hiện các chương trình, đề án, dự án sản xuất thử nghiệm trong lĩnh vực đất đai theo phân công của Tổng cục trưởng.

6. Phân tích mẫu đất phục vụ nghiên cứu, quản lý nhà nước về đất đai.

7. Triển khai, ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ trong quản lý, sử dụng đất đai.

8. Thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ trong quản lý, sử dụng đất đai theo quy định.

 9. Chủ trì, phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá trong lĩnh vực đất đai theo phân công của Tổng cục trưởng.

10. Chủ trì, tham gia thực hiện các chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đất đai phân công của Tổng cục trưởng.

11. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về: Lập, điều chỉnh quyhoạch, kế hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất; điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; thoái hóa, ô nhiễm đất; phân hạng đất nông nghiệp; phân tích mẫu đất; thống kê, kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất; đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xác định giá đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; giám sát, kiểm tra, nghiệm thu và thẩm định công trình, sản phẩm trong lĩnh vực đất đai; các dịch vụ, tư vấn khác về lĩnh vực đất đai theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình cải cách hành chính của Tổng cục Quản lý đất đai; thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí thuộc phạm vi quản lý của Viện.

13. Quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, người lao động; tài chính, tài sản của thuộc Viện theo phân cấp của Tổng cục Quản lý đất đai và theo quy định của pháp luật; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.

14. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực công tác được giao.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.