DCSELAB là tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; được độc lập trong việc tổ chức các hoạt độngkhoa học và công nghệ; được quyền tự chủ và chịu trách nhiệm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của PTN trọng điểm.

- Phòng Robot-Cơ điện tử-Điều khiển tự động.

- Phòng thiết kế -Tạo mẫu nhanh-Kỹ thuật Hệ thống.

- TT Cơ khí chính xác.

- TT Chuyển giao Công nghệ và DV.

- Phòng Điện tử Viễn thông – CNTT.

- Phòng Tổng hợp.

TẦM NHÌN:

-    Xây dựng PTN trở thành một trong những đơn vị nghiên cứu thuộc loại hàng đầu ở ĐHQG-HCM; hoàn thiện cơ chế – chính sách quản lý PTN và phát triển tiềm lực KH&CN để tạo ra những sản phẩm có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao làm thế mạnh riêng của PTN; phát huy mạnh vai trò của PTN trọng điểm trong sự phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam.

-    Hoạt động trên cơ sở tri thức và công nghệ hiện đại nhằm triển khai các nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng; nghiên cứu ứng dụng; phát triển và chuyển giao công nghệ; quy tụ, bồi dưỡng cán bộ khoa học và công nghệ trình độ cao trong môi trường học thuật và hợp tác nghiên cứu thuận lợi; nơi ươm tạo và phát triển các doanh nghiệp khoa học công nghệ, đáp ứng có hiệu quả nhu cầu của các ngành công nghiệp và cộng đồng.

MỤC TIÊU:

-    Tạo ra các công trình nghiên cứu có tính mới, tính sáng tạo, tiếp cận hoặc đạt trình độ quốc tế, được công bố trên các tạp chí, ấn phẩm khoa học và công nghệ có uy tín trên thế giới.

-    Tạo ra các sáng chế, sản phẩm khoa học và công nghệ được cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ, có khả năng thương mại hóa, góp phần nâng cao năng lực, trình độ công nghệ trong nước.

-    Hình thành được tập thể cán bộ khoa học và công nghệ đủ mạnh, đủ năng lực giải quyết các nhiệm vụ khoa học và công nghệ quốc gia ở trình độ quốc tế.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:

-     Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, bảo trì, và chuyển giao các thiết bị (phần cứng và phần mềm) trong lĩnh vực điều khiển số và kỹ thuật hệ thống, các hệ thống cơ điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, cơ khí tự động hóa và kỹ thuật hệ thống công nghiệp. 

-    Sản xuất thử nghiệm và chuyển giao công nghệ từ kết quả nghiên cứu. 

-    Dịch vụ KH&CN: Tư vấn, thẩm định, thi công, đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên trên lĩnh vực đăng ký theo Luật định.

-    Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước theo lĩnh vực trên.