1. Cơ sở pháp lý

-  Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 16/6/2008 của UBND tỉnh An Giang phê duyệt Kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học tỉnh An Giang đến năm 2020;

-  Công văn số 4508/UBND-KT ngày 11/12/2009 của UBND tỉnh An Giang về việc chấp thuận chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học;

- Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 23/8/2012 của UBND tỉnh An Giang về việc thành lập Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang;

- Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 04/9/2013 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang;

- Quyết định số 01/QĐ-SKHCN ngày 03/01/2013 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang.

2. Cơ chế hoạt động

- Trung tâm chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về chuyên môn nghiệp vụ, về tổ chức hành chính và các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Trung tâm có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo kế hoạch được giao hàng năm, hàng quý, hàng tháng và đột xuất khác do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao (đặt hàng) từ nguồn ngân sách nhà nước.

- Trung tâm hợp tác chặt chẽ với các đơn vị bên ngoài, đặc biệt với các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; các Trường đại học, Viện nghiên cứu; các tổ chức khoa học và công nghệ trong và ngoài nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và tuân thủ theo sự chỉ đạo của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

- Trung tâm xây dựng và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch và tài chính theo đúng quy định hiện hành đối với đơn vị hoạt động sự nghiệp công lập. Riêng đối với các hợp đồng dịch vụ KH&CN thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Tài sản của Trung tâm là tài sản Nhà nước, Trung tâm có nhiệm vụ giữ gìn và bảo quản tài sản, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo thực trạng tài sản do Trung tâm quản lý cho Giám đốc Sở KH&CN theo quy định. Nếu tài sản hư hỏng, bị mất Trung tâm phải báo cáo kịp thời và chịu trách nhiệm giải quyết theo quy định hiện hành của pháp luật.

- Các dự án kêu gọi đầu tư vào khu Trung tâm phải đạt tiêu chí công nhận là sản xuất sạch, thân thiện với môi trường.

- Ươm tạo doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp sinh học.