Một số chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như:

     - Chọn tạo con giống mới ứng dụng công nghệ cao: Trung tâm hợp tác với Công ty Green Advance thực hiện kế hoạch hợp tác “Sản xuất giống tôm càng xanh toàn đực theo công nghệ Israel”.  

    - Chọn tạo công nghệ sản xuất mới ứng dụng công nghệ cao: Kế hoạch “Ứng dụng công nghệ cao trong nuôi thương phẩm cá sặc rằn theo hướng nâng cao kích cỡ sản phẩm khi thu hoạch” và kế hoạch “Nuôi thương phẩm lươn đồng trong bể lót bạt mật độ cao”.

 Các công nghệ hiện nay Trung tâm Giống Thuỷ sản An Giang đang sở hữu và hoạt động chuyển giao công nghệ:

    - Sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá sặc rằn (Trichogaster pectoralis).

    - Sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá lóc (Channa spp.) trên bể lót bạt.

    - Sinh sản nhân tạo và ương giống cá tra (Pangasianodon hypophthamus) theo tiêu chuẩn GlobalGAP.

    - Tư vấn xây dựng trại sản xuất giống và vùng nuôi thương phẩm cá tra theo tiêu chuẩn Global GAP.

    - Sản xuất giống  và nuôi thương phẩm cá Lăng nha (Mystus wyckioides).

    - Nuôi thương phẩm tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) trong ao đất và ruộng lúa.

    - Sản xuất giống và nuôi thương phẩm Lươn đồng (Monopterus albus).

    - Sản xuất giống cá rô phi đơn tính toàn đực (Tilapia).