Lĩnh vực và hoạt động nghiên cứu

Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động của Viện.

Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực: Di truyền, chọn tạo và nhân giống lúa, các loại cây trồng trong hệ thống cây trồng có lúa; Các biện pháp kỹ thuật canh tác và phòng trừ dịch hại; Sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường sinh thái nông nghiệp; Cơ giới hóa và bảo quản chế biến sản phẩm nông nghiệp; Phát triển hệ thống nông nghiệp; Kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới;

Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

Dịch vụ khoa học & công nghệ: Tư vấn, kiểm định, kiểm nghiệm giống, vật tư nông nghiệp sản phẩm cây trồng; Phân tích các chỉ tiêu về đất, nước, môi trường, đánh giá kiểu gen cây trồng; Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên;