Trong 40 năm qua, Viện đã song hành cùng đất nước, cùng ngành Dầu khí Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn của thời kỳ sau chiến tranh, hăng say nghiên cứu, tích cực đổi mới, chủ động hội nhập quốc tế một cách sâu rộng, để ngày hôm nay thực sự trở thành một tổ chức khoa học – công nghệ hàng đầu của công nghiệp dầu khí Việt Nam, với một số lĩnh vực ngang tầm khu vực, có khả năng triển khai nghiên cứu phát triển và cung cấp dịch vụ khoa học – kỹ thuật một cách có hiệu quả cho toàn bộ chuỗi hoạt động dầu khí với 8 trung tâm chuyên ngành: Tìm kiếm, Thăm dò và Khai thác; Phân tích Thí nghiệm; Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ; Chế biến; An toàn, Môi trường; Kinh tế, Quản lý; Đào tạo & Thông tin Dầu khí; và Lưu trữ Dầu khí.

Các kết quả nghiên cứu khoa học của Viện trong những năm qua đã góp phần tư vấn xây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển của ngành, sáng tỏ cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí Việt Nam, nghiên cứu ứng dụng một số công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực thăm dò, khai thác, gia tăng thu hồi dầu, lựa chọn quy trình công nghệ lọc hóa dầu, chế biến khí, giải quyết nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực an toàn và bảo vệ môi trường cũng như kinh tế và quản lý dầu khí…

Phát triển Viện Dầu khí Việt Nam thành đơn vị nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh, đồng bộ, hiện đại, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực trong mọi lĩnh vực thuộc chuỗi hoạt động dầu khí: tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển, tàng trữ, phân phối, chế biến, lọc hóa dầu, an toàn môi trường, kinh tế, quản lý và đào tạo cán bộ.

SỨ MỆNH

Đảm bảo giải quyết tất cả các vấn đề nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ dầu khí;

Tư vấn có đầy đủ luận cứ khoa học và thực sự là bộ não tham mưu cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam;

Đào tạo và cung cấp chuyên gia đầu ngành cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam;

Mang lại lợi ích lâu dài cao nhất cho người lao động, Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam và đối tác.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Đạo đức:                    Trung thực, Khách quan

Chuyên nghiệp:         Thành thạo, Năng động và Hiệu quả

Trí tuệ:                        Sáng tạo, Khoa học