Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Trung tâm Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng và an toàn (tên tiếng Anh: Vietnam Register Quality and Safety Management System Certification Center, viết tắt là VRQC) là tổ chức trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, thực hiện chức năng tham mưu giúp Cục trưởng quản lý và tổ chức thực hiện công tác đánh giá, chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn, an ninh, lao động hàng hải, chất lượng và môi trường.
VESDI là Viện nghiên cứu khoa học được thành lập từ năm 1995 là một trong những đơn vị đầu tiên tại Việt Nam thực hiện công việc tư vấn về đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược và các công trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, Bộ, Sở về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Viện có đội ngũ đông đảo các nhà khoa học, cán bộ và cộng tác viên đầu ngành, giàu kinh nghiệm về lĩnh vực khoa học môi trường.
Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, có chức năng xây dựng, quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin dữ liệu đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý; vận hành Cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam. Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ (sau đây viết tắt là Trung tâm) có tư cách pháp nhân, con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại Thành phố Hà Nội.