Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Trung tâm Thông tin – Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực thông tin, truyền thông về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
Viện là cơ quan nghiên cứu khoa học ở cấp toàn quốc, tập trung vào các vấn đề mấu chốt nhất, cơ bản nhất đang được đặt ra đối với khoa học kinh tế nước nhà, sử dụng các phương pháp nghiên cứu hiện đại, dựa trên lý luận khoa học, với các bằng chứng khoa học, thực tiễn vững chắc và độc lập công bố, đóng góp vào khoa học kinh tế và sự nghiệp phát triển chung.
Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN là tổ chức KH&CN công lập trực thuộc Cục Công tác phía Nam, triển khai các hoạt động nghiên cứu; ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ; hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tại khu vực phía Nam theo quy định của pháp luật.