Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Tiền thân của Hội Công nghệ Khoan – Khai thác Việt Nam là Hội Kỹ thuật Địa chất được thành lập vào ngày 02-02-1983 và là tổ chức trực thuộc Hội Khoa học Kỹ thuật ngành Địa chất (Hội Địa chất Việt Nam). Ngày 20-01-2005 theo Quyết định của Bộ Nội vụ số 18/2005/QĐ-BNV cho phép thành lập các Hội chuyên ngành Địa chất (trong đó có Hội Công nghệ Khoan-Khai thác) là thành viên của Tổng Hội Địa chất Việt Nam. Ngày 26-8-2005, theo Quyết định số 88/2005/QĐ-BNV Bộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ của Hội Công nghệ Khoan -Khai thác Việt Nam.
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Được Chính phủ thành lập theo quy định tại Nghị định số 50/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2015 về việc thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, hoạt động theo điều lệ ban hành tại Quyết định số 1131/QĐ-BKHCN ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc.
Viện kỹ thuật và công nghệ môi trường (Viện ITET) là tổ chức khoa học và công nghệ được thành lập theo quyết định số 209/QĐ-LHH của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và được hoạt động theo chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học số A-904 của Bộ khoa học và công nghệ.