Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Trung tâm An toàn Môi trường và Hóa học (CENTEC) trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng; Giấy phép hoạt động khoa học và công nghệ số 15/2021 do Sở Khoa học và Công nghệ cấp.
Nhà trường hiện có 06 khoa, 4 bộ môn, 8 trung tâm trực thuộc và 5 phòng chức năng hoạt động thường xuyên. Trong suốt 14 năm (2005 – 2019) xây dựng và phát triển, nhà trường đã thực hiện tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội, các sinh viên sau khi tốt nghiệp giữ những vị trí quan trọng trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề của xã hội.
Ngày 02 tháng 02 năm 1996, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 498/GD-ĐT về việc thành lập Trung tâm Đào tạo thường xuyên trực thuộc Đại học Đà Nẵng. Là đơn vị thành viên trực thuộc, Trung tâm Đào tạo thường xuyên (CCE) có nhiệm vụ tư vấn và giúp việc cho Giám đốc ĐHĐN trong công tác tuyển sinh, công tác giáo vụ, công tác hỗ trợ học sinh sinh viên và nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ theo hình thức giáo dục thường xuyên; xúc tiến các hình thức truyền thông, quảng bá, phát triển thị trường, khảo sát nhu cầu người học; tổ chức bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn, ...
QUATEST 2 là tổ chức Khoa học Công nghệ thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ khoa học & Công nghệ thực hiện chức năng phục vụ quản lý Nhà nước về Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng; nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trên cả nước. QUATEST 2 áp dụng hệ thống quản lý tích hợp bao gồm các tiêu chuẩn về quản lý: ISO 9001, ISO 14001, SA 8000, OHSAS 18001, ISO 50001, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, , ISO/IEC 17021 ISO/IEC 17065 để quản lý điều hành hoạt động cung cấp dịch vụ kỹ thuật.
Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và cung cấp các dịch vụ theo quy định của pháp luật. Phạm vi hoạt động phục vụ quản lý nhà nước của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum, Gia Lai. Phạm vi hoạt động cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật.
Căn cứ Quyết định số 690/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn.