Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch (CECP) là tổ chức dịch vụ khoa học công nghệ, được thành lập vào năm 2008 theo Quyết định số 3360/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương. Trung tâm có chức năng giúp Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn & Môi trường công nghiệp và Bộ Công thương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong ngành Công thương: Quan trắc, phân tích môi trường; thúc đẩy sản xuất sạch hơn; phát triển ngành công nghiệp môi trường; quản trị thông tin, dữ liệu, báo cáo về môi trường.
Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ, nghiên cứu, xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung số.
Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội là tổ chức sự nghiệp khoa học trực thuộc Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam có chức năng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ hạt nhân và năng lượng nguyên tử, phục vụ cho nghiên cứu và ứng dụng trong cuộc sống.