Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Trường Đại học An ninh nhân dân là một trường đại học công lập tại Việt Nam. Trường thành lập vào tháng 7 năm 2003, có trụ sở tại Km18 Xa lộ Hà Nội, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TP.HCM hoạt động trong mọi lĩnh vực, chuyên phân tích các vấn đề nhạy cảm trong xã hội như thành phần sản phẩm, độc chất, dioxin ..... Các lĩnh vực sau là một trong những thế mạnh tại Trung tâm Dịch vụ Phân tích.
Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục Việt Mỹ là tổ chức được thành lập theo Quyết định số 18-51/QĐ/VAYSE-VPNB ngày 12/07/2018 của Trung ương Hội Trí Thức Khoa Học Và Công Nghệ trẻ Việt Nam; được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy CNĐKHĐ số A-1953 ngày 31/07/2018.