Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về địa chất, khoáng sản, tài nguyên địa chất, tài nguyên nước dưới đất, di sản địa chất và công viên địa chất, địa chất biển, địa chất môi trường, tai biến địa chất, địa chất đô thị, địa chất y học, địa chất công trình và địa kỹ thuật (sau đây gọi chung là địa chất và khoáng sản); đào tạo trình độ tiến sĩ về địa chất và khoáng sản theo quy định của pháp luật.
Là một tổ chức khoa học và công nghệ, hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ. Được thành lập theo Quyết định số 57/QĐ–TWH, ngày 18 tháng 05 năm 2021. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số: A-2387 của Bộ Khoa học & Công nghệ ký ngày 08/06/2021.
ICUE là một tổ chức khoa học công nghệ về kinh tế xây dựng và phát triển đô thị. Từ khi thành lập đến nay, Viện đã thực hiệc các đề tài khoa học do Bộ Xây dựng và Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam giao. Thực hiện các dịch vụ tư vấn với các địa phương và các nhà đầu tư trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, các đề án, chương trình phát triển đô thị, các dự án về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; định mức, đơn giá nhà ở, thị trưởng bất động sản; hợp tác với các trường đại học và học viện trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển đô thị, nổi bật hơn cả là một số hoạt động trong việc xây dựng kế hoạch đầu tư và phát triển không gian công cộng cho các đô thị thí điểm phát triển tăng trưởng xanh, thông minh với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của tổ chức Health Brigde Canada.