Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Viện Nghiên Cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh (tên tiếng anh là Institute for Brand and Competitiveness Strategy – BCSI) là tổ chức khoa học và công nghệ; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng; hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm quy định hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ, theo Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản có liên quan.
Viện Khoa học tổ chức nhà nước tiền thân là Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Thông tin (thành lập năm 1990) của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ. Năm 1995, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Thông tin được chuyển thành Viện Nghiên cứu Khoa học tổ chức nhà nước theo Quyết định số 15/TCCP ngày 11/3/1995. Năm 2008, Viện được đổi tên thành Viện Khoa học tổ chức nhà nước theo Quyết định số 1501/2008/QĐ-BNV ngày 02/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Ngày 05/12/2017, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 2856/QĐ-BNV quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học tổ chức nhà nước. Viện Khoa học tổ chức nhà nước có tên giao dịch quốc tế là Institute on State Organizational Sciences (viết tắt là INSOS)
Liên hiệp Khoa học Phát triển Du lịch Bền vững (STDe) là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, ra đời vào tháng 2/2010. Hội đồng sáng lập STDe bao gồm 12 Giáo sư, Phó GS và Tiến sỹ, là các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và kinh tế như: TS. Vũ Tiến Lộc (Chủ tịch phòng Thương Mại Công nghiệp Việt Nam - VCCI); GS.TS. Nguyễn Lân (Phó Chủ tịch Hội qui hoạch Đô thị Việt Nam); PGS.TS. Vũ Tuấn Cảnh (nguyễn Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch).