Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Viện Công nghệ Phacogen là đơn vị nghiên cứu hoạt động theo các quy định của pháp luật, điều lệ và các quy định của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Đây là trung tâm nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và thử nghiệm sản phẩm về công nghệ gen, di truyền học hệ gen, tế bào học, vi sinh vật học và các lĩnh vực liên quan; từ đó, ứng dụng kết quả đạt được để phát triển các phương pháp chẩn đoán sớm và điều trị chính xác trong các lĩnh vực Hỗ trợ sinh sản, Sản phụ khoa, Ung bướu, và Truyền nhiễm.
Viện Khoa học ứng dụng Y Dược Phương Đông là Viện nghiên cứu Y Dược công lập được thành lập theo Quyết định số 547/QĐ-LHHVN ngày 19/7/2021 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Viện Khoa học ứng dụng Y Dược Phương Đông đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số A-2434 ngày 03/12/2021. Viện Khoa học ứng dụng Y Dược Phương Đông tập hợp các nhà khoa học, chuyên gia có trình độ chuyên môn và tâm huyết để đào tạo, nghiên cứu ứng dụng, tư vấn thực hiện các dịch vụ khoa học, công nghệ, hợp tác trong nước và quốc tế về lĩnh vực Y – Dược và y sinh học.
Trung tâm nghiên cứu công nghệ hóa & dinh dưỡng cây trồng được thành lập theo giấy chứng nhận hoạt động khoa học công nghệ số: 337/đk-khcn ngày 19/10/2016 của sở khcn - thành phố hồ chí minh.