Với thế mạnh đào tạo sinh viên giỏi lý thuyết, thành thạo thực hành, Trường Đại học Gia Định quyết tâm đầu tư, xây dựng trường thành cơ sở đào tạo giáo dục đa ngành, đa lĩnh vực, đạt chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo cùng với việc nâng cao giá trị thương hiệu Đại học Gia Định, cụ thể: 

1. Tăng vốn điều lệ theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiến hành hoàn thiện cơ sở vật chất: cơ sở Nguyễn Kiệm.

 2. Về công tác phát triển nguồn nhân lực:

- Cân đối nguồn nhân lực một cách tối ưu nhất, bố trí công việc đúng với khả năng từng người, tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên phát huy cao nhất sở trường của mình.

- Xây dựng được đội ngũ giảng viên cơ hữu và cán bộ cơ hữu có chất lượng và chuyên nghiệp, có học vị theo đúng quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Điều lệ trường đại học hiện hành.

- Có chính sách đãi ngộ thoả đáng để duy trì và phát triển nguồn nhân lực.

3. Tiếp tục cập nhật chương trình đào tạo phù hợp với đòi hỏi sử dụng lao động của các công ty, doanh nghiệp cùng với việc đạt chuẩn kiểm định của ngành giáo dục; bổ sung các chuyên ngành mới ở các bậc học đáp ứng nhu cầu xã hội. Bên cạnh đó, tiếp tục mở rộng mạng lưới liên kết với các doanh nghiệp để tạo điều kiện cho sinh viên đi kiến tập, thực tập tốt nghiệp, tạo nhiều cơ hội cho sinh viên tìm kiếm việc làm.

4. Xây dựng Quỹ học bổng Trường Đại học Gia Định nhằm giúp đỡ cho sinh viên gặp khó khăn trong học tập và tạo thuận lợi cho sinh viên có học lực khá giỏi. 

5. Tiếp tục đẩy mạnh sinh hoạt nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên theo hướng hội nhập quốc tế.

Với các định hướng trên, Trường Đại học Gia Định tin rằng sẽ từng bước đi lên một cách vững chắc, cung ứng nguồn nhân lực đạt chất lượng, góp phần thiết thực vào sự nghiệp giáo dục Việt Nam.