1. Sứ mạng: Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội đào tạo và cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có trình độ cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, kế toán – kiểm toán, kinh doanh, công nghệ, ngoại ngữ, pháp luật và quản lý, đáp ứng yêu cầu của thời đại công nghệ và hội nhập; cung cấp những thành tựu nghiên cứu có giá trị thực tiễn phục vụ cho sự phát triển của xã hội; đồng hành cùng tổ chức, doanh nghiệp để phát triển kinh doanh và đầu tư.

2. Giá trị cốt lõi:

·         Phát triển học thuật mang tính dân chủ cao

·         Mở rộng cơ hội cho người học

·         Không tiêu cực học đường

·         Minh bạch, thượng tôn pháp luật và cam kết

·         Chuyên nghiệp, tinh gọn và hiệu quả

·         Năng động, sang tạo và cẩn trọng

·         Thích ứng đa dạng để vượt khó

3. Triết lý giáo dục:

“Thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm định chất lượng

Thái độ đúng mực, kiến thức sâu rộng, kỹ năng đa dạng”

4. Tầm nhìn chiến lược đến năm 2050: Đến 2050, Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội trở thành một trong 10 trường đại học lớn nhất tại Việt Nam về quy mô và uy tín trong lĩnh vực đào tạo về vực tài chính ngân hàng, kế toán – kiểm toán, kinh doanh, công nghệ, ngoại ngữ, pháp luật và quản lý.

5. Mục tiêu chiến lược giai đoạn 2021-2030: Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội đại học đào tạo cả 3 trình độ cử nhân – thạc sỹ – tiến sỹ trong lĩnh vực trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, kế toán – kiểm toán, kinh doanh, pháp luật và quản lý với quy mô trung bình và uy tín cao; năng lực quản trị; chất lượng giáo dục; hạ tầng cơ sở vật chất đáp ứng được tiêu chuẩn cao nhất của Việt Nam. Các chỉ tiêu cụ thể đến 2030:

·         Số lượng sinh viên: 7000 (trong đó, liên thông: 10%; sinh viên liên kết quốc tế: 5%)

·         Số lượng học viên cao học: 800

·         Số lượng NCS: 100

·         Giảng viên: 25 sinh viên/giảng viên (Tiến sỹ: 30%, Thạc sỹ: 70%)

·         Cán bộ quản lý: 20% tổng số nhân lực

·         Cơ sở vật chất: đồng bộ các khu vực chức năng của đại học