Nghiên cứu việc thích ứng biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và khu vực lân cận.

Tổ chức nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng và chuyển giao công nghệ nhằm phục vụ đào tạo, sản xuất kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương; tư vấn về khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công; tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ người dân trong sản xuất và cung cấp dịch vụ gắn với ngành nghề đào tạo của Trường theo nhu cầu của cộng đồng nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

Tổ chức tập huấn, đào tạo gắn với chức năng nhiệm vụ của Trung tâm.

Tổ chức hoạt động cộng tác xã hội gắn với người dân tại Cộng đồng.

Đào tạo hệ không chính quy theo các ngành nghề đào tạo của Trường tại các huyện theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Lập các báo cáo, lập và thực hiện các hợp đồng, đề tài, dự án thuộc lĩnh vực Nông nghiệp, môi trường, công nghệ sinh học, biến đổi khí hậu, kinh tế - xã hội, kỹ thuật công nghệ và một số lĩnh vực khác.

Thiết kế và thi công các hệ thống xử lý môi trường.

Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Tư vấn và cung cấp các dịch vụ gắn với chức năng nhiệm vụ Trung tâm.