Vị trí và chức năng

Trung tâu Truyền thông tài nguyên và môi trường (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng thực hiện công tác tuyên truyền, truyền thông thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn về truyền thông tài nguyên và môi trường.

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn

Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hằng năm về xây dựng và phát triển Trung tâm phù họp với yêu cầu về tuyên truyền, truyền thông của ngành tài nguyên và môi trường; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

Xây dựng, trình Bộ trưởng chưorng trình, đề án, dự án, nhiệm vụ về tuyên truyền, truyền thông về tài nguyên và môi trường; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

Tiếp nhận, xử lý và cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, truyền thông cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng; phối hợp tổ chức họp báo và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định.

Tuyên truyền nâng cao năng lực thực thi pháp luật về tài nguyên và môi trường; phổ biến thông tin về mô hình, công nghệ sản xuất và tiếu thụ bền vững, khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp gắn nhãn sinh thái - nhãn xanh Việt Nam và thực hiện các tiêu chí môi trường trong hội nhập kinh tế quốc tế, thực thi các thỏa thuận thương mại và các thỏa thuận khác có liên quan; quảng bá các thành tựu nổi bật của ngành tài nguyên và môi trường; hỗ trợ các tổ chức chính trị-xã hội, xã hội - nghề nghiệp trong việc thực hiện chức năng giám sát, phản biện về tài nguyên và môi trường theo sự phân công của Bộ trưởng.

Tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục ngoại khóa, các chương trình giáo dục, nâng cao nhận thức về tài nguyên và môi trường; các hoạt động khuyến khích, hỗ ữợ cộng đồng phát triển các mô hình, sáng kiến, giải pháp hữu ích về sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về tuyên truyền, truyền thông về tài nguyên và môi trường trong các Nghị quyết liên tịch, Chương trình, Quy chế phối họp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức chính trị-xã hội, xã hội - nghề nghiệp, các cơ quan truyền thông.

Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức các sự kiện và hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Đất ngập nước thế giới, Ngày Trái đất, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và các sự kiện quốc gia, quốc tế khác về tài nguyên và môi trường ở trong và ngoài nước theo phân công của Bộ trưởng.

Tổ chức Giải thưởng Môi trường Việt Nam, Liên hoan phim môi trường toàn quốc, Giải thưởng Báo chí Tài nguyên và Môi trường; chủ trì hoặc phối hợp tổ chức các cuộc thi, triển lãm, giải thưởng khác về tài nguyên và môi trường theo phân công của Bộ trưởng; tổ chức xét chọn và trình cơ quan có thẩm quyền tôn vinh các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích đóng góp cho sự nghiệp tài nguyên và môi trường.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan truyền thông tổ chức sản xuất và phổ biến các chương trình truyền hình, tài liệu nghe nhìn, phim, phóng sự và sản phẩm truyền thông khác về tài nguyên và môi trường.

Xây dựng, vận hành và quản trị hệ thống thông tin, dữ liệu, tài liệu truyền thông đa phương tiện về tài nguyên và môi trường, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của Trung tâm và các công cụ truyền thông trên mạng xã hội theo quy định của pháp luật.

Hỗ trợ các Bộ, ngành, địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án, nhiệm vụ tuyên truyền, truyền thông về tài nguyên và môi trường; phối hợp tổ chức đi thực tế và tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ truyền thông cho mạng lưới phóng viên, biên tập viên chuyên trách về tài nguyên và môi trường; đầu mối tổ chức và điều phối hoạt động của mạng lưới truyền thông tài nguyên và môi trường trên phạm vi cả nước.

Thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao các công nghệ mới phục vụ công tác truyền thông tài nguyên và môi trường; thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về truyền thông tài nguyên và môi trường; phối hợp tổ chức hoặc tham gia các diễn đàn, hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế liên quan đến truyền thông tài nguyên và môi trường; tham gia các tổ chức quốc tế có liên quan đến lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao theo phân công của Bộ trưởng.

Sưu tầm, lưu trữ, bảo quản, trưng bày và khai thác các thông tin, tư liệu, hiện vật và mô phỏng hiện vật tài nguyên và môi trường phục vụ công tác giáo dục ngoại khóa về tài nguyên và môi trường.

Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật theo phân công của Bộ trưởng.

Triển khai các hoạt động dịch vụ, tư vấn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật; huy động các nguồn lực xã hội hóa cho hoạt động truyền thông tài nguyên và môi trường.

Thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo chương trình, ké hoạch của Bộ và phân công của Bộ trưởng.

Quản lý tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc của đơn vị theo phân công của Bộ và theo quy định của pháp luật.

Quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm; thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao và các hoạt động của Trung tâm.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.