1. Sứ mệnh

          Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Y-Dược và nghiên cứu khoa học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng và chịu sự quản lý trực tiếp của UBND tỉnh Hà Nam.

          Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ Cao đẳng và các trình độ thấp hơn về các chuyên ngành Y - Dược theo hướng đa dạng hóa các loại hình đào tạo, mở rộng và tăng quy mô một cách hợp lý nhằm phục vụ chiến lược chăm sóc sức khỏe nhân dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

          Xây dựng đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, chủng loại, đảm bảo chất lượng theo hướng chuyên khoa sâu nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực của nhà trường hướng tới tầm nhìn năm 2020.

          Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí nhằm mục đích tăng cường đầu tư phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ tốt hơn nhu cầu học tập và nghiên cứu khoa học của giảng viên, học sinh và sinh viên.

2. Tầm nhìn đến năm 2020

          Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam không ngừng phát triển các nguồn lực để đưa nhà trường đến năm 2020 có đủ những điều kiện cơ bản để lập đề án nâng cấp trường lên Đại học Y Dược, trở thành một cơ sở đào tạo trình độ đại học, nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học trong lĩnh vực Y-Dược có uy tín trong nước. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh đáp ứng yêu cầu dạy-học trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đảm bảo cho người học khi tốt nghiệp có kiến thức chuyên môn vững vàng và đạo đức nghề nghiệp tốt thích ứng nhanh với sự phát triển của xã hội.

3. Mục tiêu thực hiện

- Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn có chất lượng tốt gồm các ngành Điều dưỡng,Y sỹ, Hộ sinh, Dược, Kỹ thuật y học theo hướng đa dạng hoá các loại hình đào tạo, mở rộng và tăng quy mô đào tạo một cách hợp lý.

- Xây dựng đội ngũ giảng viên có đủ số lượng, chủng loại đảm bảo chất lượng theo hướng chuyên khoa sâu, đảm bảo cơ cấu cán bộ, giảng viên đạt chuẩn đáp ứng yêu cầu đào tạo cao đẳng và liên kết đào tạo đại học và sau đại học.

- Tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu khoa học để chăm sóc sức khỏe nhân dân. Xây dựng và thực hiện các dự án, các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp tỉnh, cấp ngành.

- Thực hiện đổi mới phương pháp dạy- học có hiệu quả. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đào tạo và quản lý của Trường. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp đào tạo giữa Trường với các cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh.

- Lập đề án xây dựng Bệnh viện thực hành và ký túc xá 5000 sinh viên. Tăng cường các nguồn tài chính để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị. Đảm bảo cơ sở vật chất và thiết bị dạy-học hiện đại, đồng bộ đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.