Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG TP.HCM) là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ (CGCN) có nhiệm vụ đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học cơ bản và công nghệ về những ngành khoa học công nghệ ( KHCN ) có liên quan. 

Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – ĐHQG TP.HCM có quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của Luật Giáo dục 2005, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục quy định tại Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ, Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc Gia ban hành kèm theo Quyết định số 16/2001/QĐ-TT ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ, Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên chịu sự quản lý trực tiếp của ĐHQG TP.HCM. Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên là tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và của ĐHQG TP.HCM về quy hoạch, kế hoạch phát triển, tổ chức các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, tài chính, quan hệ quốc tế, tổ chức và nhân sự, có trách nhiệm phối hợp hoạt động chiến lược theo kế hoạch chung của ĐHQG TP.HCM.

Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên thực hiện các hoạt động KHCN theo quy định:

1.     Nghiên cứu cơ bản, thực hiện các nhiệm vụ KHCN ưu tiên, trọng điểm của Nhà nước và KHCN về giáo dục.

2.     Tham gia giải quyết những vấn đề KHCN do yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước đặt ra; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, NCKH và sản xuất, dịch vụ KHCN.

3.     Tham gia tư vấn xây dựng chính sách và đề xuất các giải pháp thực hiện chính sách kinh tế - xã hội cho các cấp quản lý Nhà nước ở Trung ương và địa phương, tham gia thẩm định về mặt KHCN các dự án, các công trình lớn; góp phần đưa các thành tựu KHCN tiên tiến vào thực tiễn sản xuất, đời sống.

4.     Xây dựng và phát triển tiềm lực KHCN.