Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Trung tâm nâng cao sức khỏe cộng đồng là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận và phi tôn giáo của Việt Nam hoạt động vì mục đích nhân đạo, nhằm đẩy mạnh sự phát triển bền vững. CHP được Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) thành lập vào tháng 12 năm 2006 và được Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường cấp phép vào tháng 1 năm 2007.
Học viện được quyền tự chủ trong phạm vi trách nhiệm được giao theo phân cấp của Bộ Y tế, Bộ Giáo dụcvà Đào tạo, chịu trách nhiệm trước Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và trướcpháp luật về các hoạt động của mình.
Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang là cơ sở đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế có trình độ cao đẳng và các trình độ trung cấp, sơ cấp. Trường nằm trong hệ thống các trường Cao đẳng, Đại học của cả nước, chịu sự quản lý toàn diện của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự quản lý về chuyên môn của Bộ Y tế.