Trung tâm nghiên cứu phát triển phương pháp Tác động cột sống là tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động theo Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều cỉa Luật Khoa học và công nghệ.

Trung tâm nghiên cứu phát triển phương pháp Tác động cột sống có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

  •  Nghiên cứu và phát triển phương pháp Tác động cột sống của Lương y Nguyễn Thanh Tán, y sinh học về biến đổi hệ cột sống liên quan sức khỏe, bệnh tật, ứng dụng phương pháp trong phòng bệnh, chẩn trị, thăm dò, tiên lượng, nâng cao sức khỏe.
  • Tư vấn chăm sóc sức khỏe, đào tạo, nâng cao nghề, thông tin khoa học, hội nghị, hội thảo, phổ biến kiến thức, chuyển giao khoa học và công nghệ về phương pháp tác động cột sống
  •  Hợp tác với các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật  và của Liên hiệp Hội Việt Nam