Với chiến lược đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, nhà trường vừa mở thêm ngành dược sĩ trình độ đại học với mục tiêu cung cấp nhân lực dược có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội. Đến nay nhà trường đã phát triển toàn diện từ hệ, ngành đào tạo; hoạt động chuyên môn; hợp tác quốc tế đến cơ sở vật chất …

Trường Đại học Lạc Hồng với triết lý giáo dục "Đạo đức - Trí tuệ - Sáng tạo" hướng đến mục tiêu đào tạo ra những con người có trách nhiệm với xã hội, phục vụ cộng đồng, biết phát huy trí tuệ bản lĩnh của mình trong lĩnh vực chuyên môn cũng như trong đời sống, không ngừng tìm tòi nghiên cứu, sáng tạo ra những cái mới.

Đạo đức: là quan điểm giáo dục người học có ý thức trách nhiệm trong công việc và cuộc sống, trở thành người công dân tốt, sống có trách nhiệm với xã hội, biết phục vụ cộng đồng thông qua các hoạt động xã hội cụ thể.

Trí tuệ: Nhà trường hướng đến phát triển tối đa trí tuệ cho người học ở khả năng tư duy tích cực, tư duy phản biện, tìm hiểu và giải quyết vấn đề thông qua các phương pháp dạy và học tích cực.

Sáng tạo: hướng tới phát huy tối đa khả năng của người học thông qua các hoạt động nghiên cứu và triển khai áp dụng các nghiên cứu vào thực tế đời sống.

1. Sứ mạng của Trường Đại học Lạc Hồng

Trường ĐH Lạc Hồng là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học ứng dụng, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng đáp ứng nhu cầu xã hội. Trường cung cấp nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài có năng lực và phẩm chất phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

2. Tầm nhìn của Trường Đại học Lạc Hồng

Đến năm 2030, trở thành trường đại học định hướng ứng dụng hàng đầu tại Việt Nam.

3. Triết lý giáo dục

Đạo đức – Trí tuệ – Sáng tạo

4. Mục tiêu của Trường ĐH Lạc Hồng

Trường ĐH Lạc Hồng cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có kiến thức chuyên môn, năng lực và kỹ năng nghề nghiệp, khả năng quản lý và các kỹ năng mềm như tin học, ngoại ngữ, giao tiếp, làm việc nhóm, v.v… Nguồn nhân lực đó có các phẩm chất chính trị, đạo đức và xã hội, có năng lực sáng tạo, có trách nhiệm nghề nghiệp và sức khỏe để góp phần quan trọng vào sự phát triển của xã hội. Nhà trường tạo môi trường thuận lợi để bồi dưỡng nhân tài, có khả năng phát triển kiến thức, nghiên cứu và tham gia học tập sau đại học ở trong và ngoài nước.