Sứ mạng: Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực các ngành, chuyên ngành thuộc lĩnh vực tài chính, kinh tế và các ngành, nghề khác được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép ở trình độ cao đẳng, đại học, sau đại học; thực hiện nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong lĩnh vực tài chính, kinh tế; cung cấp những sản phẩm có chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao của đất nước nói chung và khu vực Miền Trung - Tây Nguyên nói riêng.

Tầm nhìn: Trong quá trình phát triển, xây dựng trường Đại học Tài chính - Kế toán trở thành một trường đại học chuyên ngành theo hướng nghề nghiệp ứng dụng, đóng vai trò nòng cốt trong hệ thống các trường đại học khu vực miền Trung - Tây nguyên; trung tâm đào tạo chất lượng cao nguồn nhân lực quản lý kinh tế, tài chính của khu vực và cả nước.

Trường Đại hoc Tài chính Kế toán được tổ chức từ 6 khoa, 2 bộ môn và 2 trung tâm:

-        Khoa Tài chính - Ngân hàng

-        Khoa Kế toán - Kiểm toán

-        Khoa Hệ thống thông tin quản lý

-        Khoa Lý luận chính trị

-        Khoa Quản trị kinh doanh

-        Khoa Luật Kinh tế

-        Bộ môn Ngoại ngữ

-        Bộ môn Giáo dục Thể chất & Quốc phòng, An ninh

-        Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

-        Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính - Kế toán - Kiểm toán