I. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc thực hiện chức năng tổ chức bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức quản lý nhà nước đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ ngành, vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc trong hệ thống chính trị. Liên kết đào tạo, bồi dưỡng với các cơ sở giáo dục trong nước và quốc tế về các chuyên ngành phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi; tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ; thực hiện liên kết hợp tác nghiên cứu khoa học, hội thảo khoa học, trao đổi kinh nghiệm công tác dân tộc với các tổ chức nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế.

2. Nhiệm vụ

- Trình Giám đốc Học viện Dân tộc phê duyệt và thực hiện kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, người có uy tín vùng dân tộc và miền núi.

- Tổ chức thực hiện các khoá đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức công tác dân tộc, quản lý nhà nước về công tác dân tộc, tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, người có uy tín vùng dân tộc và miền núi.

- Tổ chức các khoá bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch (chuyên viên, chuyên viên chính); theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý (cán bộ lãnh đạo cấp phòng …) và các lớp về kiến thức, kỹ năng chuyên ngành.

- Tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng tập huấn về kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ làm công tác dân tộc các nước trong khu vực và trên thế giới theo Chương trình hợp tác của Chính phủ và thoả thuận giữa Uỷ ban Dân tộc Việt Nam với Chính phủ và các Bộ, ngành của các nước.

- Xây dựng chương trình, biên soạn, xuất bản giáo trình, tập bài giảng, học liệu và sách tham khảo phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về dân tộc, công tác dân tộc, quản lý nhà nước về công tác dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số.

- Nghiên cứu phương pháp dạy, học, phục vụ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về dân tộc, công tác dân tộc, quản lý nhà nước về công tác dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số.

 - Nghiên cứu thực hiện các đề tài, dự án về các lĩnh vực có liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về dân tộc, công tác dân tộc, quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

- Tư vấn, phản biện trong việc xây dựng, hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi; tư vấn, phản biện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ làm công tác dân tộc.

- Phối hợp, tham gia công tác đào tạo cử nhân, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, liên kết hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước đào tạo cử nhân, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. Tham gia bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc với các cơ sở giáo dục khác.

- Liên kết, hợp tác với các cơ sở đào tạo nghề ở trong nước và quốc tế thực hiện đào tạo nghề cho người lao động vùng dân tộc và miền núi.

- Nghiên cứu tổng kết đánh giá hiệu quả chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi; chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, người có uy tín vùng dân tộc và miền núi.

- Đề xuất cấp các chứng chỉ, chứng nhận thuộc phạm vi đào tạo, bồi dưỡng của Học viện theo quy định của Nhà nước.

- Thông tin, tuyên truyền, tổ chức các diễn đàn, hội thảo khoa học về kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ về đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi.

- Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế theo phân cấp của Giám đốc Học viện. Thực hiện các chế độ, chính sách, nhận xét, đánh giá và theo dõi việc chấp hành nội quy và hiệu quả công tác đối với viên chức và người lao động của Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc; quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Học viện Dân tộc giao.