1. Trường Cao đẳng Công nghiệp In là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, được thành lập theo Quyết định số 1493/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 03 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường có chức năng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn; hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

2. Tên giao dịch và trụ sở chính của Trường

- Tên trường bằng tiếng Việt: Trường Cao đẳng Công nghiệp In

- Tên giao dịch Quốc tế: College of Printing Industry

3. Trường là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật

Trường chịu sự lãnh đạo và quản lý toàn diện và trực tiếp của Bộ Thông tin và Truyền thông; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành có liên quan, chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội nơi Trường đặt trụ sở…