1. Triết lý giáo dục:

Lấy người học làm trung tâm.

2. Sứ mạng:

Đào tạo nhân lực chất lượng cao, chú trọng nghiên cứu đồng thời khoa học cơ bản và ứng dụng công nghệ, giải quyết những thách thức của vật lý và kỹ thuật.

3. Tầm nhìn:

Trở thành đơn vị mạnh về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Vật lý kỹ thuật ở Việt Nam, từng bước tiệm cận với các nước có nền khoa học công nghệ tiên tiến trong khu vực.

4. Viện Vật lý kỹ thuật – Đại học Bách khoa Hà Nội bao gồm:

– 06 Bộ môn đảm nhận công tác chuyên môn trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học:

Bộ môn Vật lý đại cương;

Bộ môn Vật lý lý thuyết;

Bộ môn Vật lý tin học;

Bộ môn Vật liệu điện tử;

Bộ môn Quang học và Quang điện tử;

Bộ môn Kỹ thuật hạt nhân và Vật lý môi trường.

– Hệ thống các Phòng thí nghiệm (thực hành) Vật lý đại cương và chuyên ngành, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo.

– Văn phòng Viện: giúp việc cho Ban Giám đốc cũng như hỗ trợ các bộ môn trong triển khai các hoạt động chuyên môn.

– Hội đồng Viện: là cơ quan do Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội ra quyết định thành lập để tư vấn cho Viện trưởng trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý và điều hành Viện.