Mục tiêu chiến lược của TBD tập trung vào việc quốc tế hóa môi trường đào tạo, xây dựng môi trường dạy và học dân chủ, liêm chính, và sáng tạo. Chiến lược nhắm tới việc cơ cấu ngành nghề hợp lý có tính liên ngành, phương pháp dạy và học hiện đại, nội dung đào tạo cập nhật và thực tiễn, hoàn thiện học chế tín chỉ theo hệ thống Bắc Mỹ để sinh viên dễ dàng tự chọn lộ trình học tập, và không ngừng nâng cao năng lực giảng dạy, làm việc, học tập bằng tiếng Anh. Trong nghiên cứu khoa học, chúng tôi tôn trọng chuẩn mực quốc tế và chú trọng các dự án phục vụ địa phương và Nhà trường. Trường cũng nỗ lực xây dựng mạng lưới hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó ngân hàng ACB là đối tác chiến lược đầu tiên.

1. Tầm nhìn

Đại học Thái Bình Dương là đại học miền duyên hải có uy tín, có khả năng quy tụ giảng viên xuất sắc và sinh viên triển vọng với môi trường giáo dục liêm chính, chuẩn mực quốc tế.

2. Sứ mệnh

Đại học Thái Bình Dương truyền thụ và phát triển tri thức nhằm đào tạo người học có năng lực tự chủ trong cuộc sống và nghề nghiệp, thích ứng với môi trường kinh tế, xã hội, công nghệ toàn cầu và trở thành công dân hữu ích, hạnh phúc, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của địa phương và xã hội.

3. Giá trị cốt lõi

Trong mọi quyết định hành động của mình, tập thể sư phạm và sinh viên trường Đại học Thái Bình Dương cam kết theo đuổi các giá trị cốt lõi sau đây:

·      Chính trực: Đảm bảo thực hành sự tử tế và sự trung thực trong lời nói và hành động.

·      Tự do học thuật: Đảm bảo ủng hộ việc mở rộng phạm vi tìm hiểu và nghiên cứu.

·      Tôn trọng sự khác biệt: Đảm bảo ủng hộ sự khác biệt trên cơ sở tôn trọng sự thực, phẩm cách, lẽ phải, công bằng và đạo lý.

·      Trách nhiệm: Đảm bảo sự tự khẳng định trách nhiệm cá nhân trước mỗi chọn lựa, quyết định hành động.

·      Cách tân: Đảm bảo ủng hộ giải pháp sáng tạo.

·      Hài hòa: Đảm bảo cân nhắc đủ các thành tố cần thiết trong việc ra quyết định hành động.