Sứ mạng

Học viện Cảnh sát nhân dân là cơ sở giáo dục đại học công lập đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực trong hệ thống giáo dục quốc dân trực thuộc Bộ Công an, có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ sau đại học, đại học; bồi dưỡng chức danh, nghiệp vụ cho lãnh đạo, chỉ huy của lực lượng Cảnh sát nhân dân và Bộ Công an; bồi dưỡng giáo viên cho các trường Cảnh sát nhân dân; tham gia giáo dục quốc phòng an ninh; thực hiện công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo theo kế hoạch của Bộ trưởng; là trung tâm nghiên cứu khoa học trong toàn lực lượng; giữ vai trò nòng cốt cho sự phát triển của các trường Công an nhân dân.

Tầm nhìn

Học viện Cảnh sát nhân dân phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm, trường chuẩn quốc gia; là trung tâm đào tạo Cảnh sát hàng đầu trong khu vực ASEAN.

Giá trị cốt lõi

Phát huy truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành, bản sắc văn hóa và triết lý phát triển của Học viện Cảnh sát nhân dân đã được định hình với một giá trị cốt lõi:

Chất lượng cao - Tiên phong - Hội nhập - Phát triển bền vững

Khẩu hiệu hành động

“PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG - ĐOÀN KẾT, KỶ CƯƠNG - ĐỔI MỚI,

NĂNG ĐỘNG - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN”

 “4 Thi đua, 3 Đột phá”

+“4 Thi đua”: Thi đua quản lý tốt; thi đua dạy tốt, học tốt; thi đua nghiên cứu khoa học tốt; thi đua phục vụ tốt.

+“3 Đột phá”: Đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ; đột phá về công tác giảng dạy; đột phá về công tác quản lý học viên.