1. Sứ mạng

Đổi mới đào tạo, chuyển đổi, nâng cao năng lực nghề nghiệp cho người học và cộng đồng, cung cấp nguồn nhân lực phù hợp với môi trường làm việc và môi trường sống trong thời đại số. Đào tạo thế hệ người lao động, doanh nhân sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, năng động, khởi nghiệp.

2. Tầm nhìn

Đến năm 2027 trở thành trường đại học định hướng ứng dụng, đa ngành, đa lĩnh vực, hiện đại, hoạt động trên nền tảng công nghệ số, phát triển thành trung tâm ứng dụng tư vấn giải pháp cho doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức.

3. Triết lý giáo dục

Đạo đức – Phát triển

4. Giá trị cốt lõi

Trách nhiệm – Sáng tạo – Hiệu quả

Trách nhiệm: Luôn suy nghĩ và hành động với tinh thần trách nhiệm cao, trước hết vì lợi ích của cộng đồng, của tập thể, gắn mỗi lợi ích của cá nhân với lọi ích chung của tổ chức, đơn vị.

Sáng tạo: Tạo lập một môi trường hợp tác, thân thiện để người lao động, giảng viên, nhân viên, sinh viên phát triển tư duy, tích cực đổi mới, sáng tạo thành bản sắc riêng, phát huy thế mạnh mỗi cá nhân.

Hiệu quả: Cân nhắc, xem xét tối ưu hóa để bảo đảm tính hiệu quả của các hoạt động làm nền tảng cho sự phát triển bền vững.