Sứ mạng:

     - Là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Lâm nghiệp, thực hiện sứ mạng chung của Trường ĐH Lâm nghiệp theo quy định của Pháp luật.

    - Là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ hàng đầu ở Việt Nam, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có ảnh hưởng mang tính quyết định đến nguồn nhân lực trong lĩnh vực chế biến gỗ và lâm sản, thiết kế và thi công nội thất của cả nước, đóng góp vào sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước.

     Tầm nhìn:

     - Trở thành viện nghiên cứu và đào tạo hàng đầu về lĩnh vực chế biến gỗ và lâm sản, thiết kế và thi công nội thất ngang tầm các trường đại học tiên tiến trong khu vực.

     - Trở thành trung tâm thí nghiệm, kiểm định, giám định có uy tín hàng đầu Việt Nam về gỗ, về vật liệu từ gỗ và lâm sản ngoài gỗ, về sản phẩm đồ gỗ nội ngoại thất.

     - Là trung tâm kết nối cơ sở nghiên cứu, đào tạo, sản xuất của cả nước về lĩnh vực chế biến gỗ và lâm sản, thiết kế và thi công nội thất.

     Mục tiêu:

Mục tiêu chiến lược

     Xây dựng và phát triển Viện thành trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế hàng đầu của Việt Nam và khu vực; thiết lập môi trường sáng tạo chuyên nghiệp, khẳng định vị thế thương hiệu của Viện và Trường trong lĩnh vực chế biến gỗ và lâm sản, thiết kế và thi công nội thất.

Mục tiêu giáo dục

     Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực chế biến gỗ và lâm sản, thiết kế và thi công nội thất phục vụ ngành lâm nghiệp và phát triển nông thôn, đáp ứng nhu cầu xã hội cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

     Chức năng:

     Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp, có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, tư vấn và chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực chế biến gỗ và lâm sản, thiết kế nội thất, thiết kế công nghiệp, thí nghiệm, kiểm định, giám định chất lượng sản phẩm gỗ, kiểm định vật liệu, sản xuất đồ gỗ và thi công công trình nội thất, phục vụ nhu cầu xã hội. Trực tiếp quản lý các hoạt động chuyên môn trong Viện theo quy định của Trường Đại học Lâm nghiệp.

     Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm, các chương trình, đề án, dự án nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực công nghiệp gỗ, thiết kế nội thất, thiết kế công nghiệp thuộc nhiệm vụ của Viện và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo đại học, thạc sỹ, tiến sỹ, bồi dưỡng nguồn nhân lực về khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp gỗ, công nghệ vật liệu, tự động hóa, thiết kế nội thất, thiết kế công nghiệp, quản lý công nghiệp theo kế hoạch của Nhà trường và theo quy định của pháp luật.

3. Nghiên cứu phát triển và nghiên cứu ứng dụng về các lĩnh vực trong chế biến gỗ và lâm sản:

     a) Cấu tạo, tính chất của gỗ, vật iệu có nguồn gốc từ sợi thực vật;

     b) Công nghệ chế biến gỗ, lâm sản; c) Công nghệ tạo vật liệu sinh học;

     d) Công nghệ gia công đồ gỗ và vật liệu gỗ;

     đ) Thiết bị cơ giới hóa, tự động hóa khai thác và chế biến gỗ rừng trồng;

     e) Vật liệu mới, sản phẩm gỗ mới trong lĩnh vực xây dựng và nội - ngoại thất;

     f) Sử dụng hiệu quả gỗ và các loại phụ phẩm nông lâm nghiệp có nguồn gốc từ thực vật có sợi;

     g) Công nghệ tạo năng lượng, nhiên liệu từ nguyên liệu sinh học.

4. Nghiên cứu phát triển và nghiên cứu ứng dụng về các lĩnh vực thiết kế nội thất, thiết kế công nghiệp và mỹ thuật ứng dụng:

     a)Thiết kế, chế tạo, bảo dưỡng, bảo tồn, cải tạo nâng cấp các công trình kiến trúc nội thất và sản phẩm nội thất; ứng dụng công nghệ và phát triển vật liệu nội thất;

     b)Thiết kế công nghiệp, thiết kế tạo dáng và chế tác mẫu sản phẩm gia dụng, thiết bị văn phòng và công nghiệp...; ứng dụng và phát triển vật liệu và công nghệ trong thiết kế công nghiệp;

    c) Ứng dụng nguyên lý và các xu hướng mỹ thuật trong quy hoạch, thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất và thiết kế công nghiệp;

    d) Công nghệ, kỹ thuật thi công công trình kiến trúc nội thất và hạ tầng kỹ thuật.

5. Tham gia xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật về công nghệ chế biến gỗ và lâm sản, sản phẩm và công trình nội thất theo quy định của pháp luật.

6. Tư vấn và chuyển giao công nghệ các kết quả nghiên cứu vào sản xuất; Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ: Giám định gỗ, kiểm định chất lượng các loại vật liệu gỗ, đồ gỗ nội ngoại thất và sản phẩm từ gỗ thuộc nhiệm vụ của Viện theo quy định của pháp luật; Tư vấn thiết kế, quy hoạch vùng công nghiệp chế biến gỗ, quy hoạch, thiết kế nhà máy chế biến gỗ, lâm sản; thiết kế, thi công lắp đặt thiết bị nhà máy chế biến lâm sản và các công trình thuộc hạ tầng cơ sở phát triển nông thôn; thiết kế, thi công công trình nội thất; thiết kế công nghiệp; đánh giá tác động môi trường công nghiệp chế biến gỗ.

7. Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để hoạt động dịch vụ đáp ứng yêu cầu xã hội theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của đơn vị và theo quy định của pháp luật.

8. Hợp tác quốc tế về lĩnh vực công nghiệp gỗ, thiết kế, thi công công trình nội thất theo quy định của pháp luật.

9. Quản lý cơ sở vật chất, tài chính, tài sản, phương tiện và các nguồn lực khác của Viện theo quy định của pháp luật.

10.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp giao.