SỨ MẠNG

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài trong các lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh, múa, thiết kế mỹ thuật và truyền hình, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam và thực hiện thành công các mục tiêu về hội nhập quốc tế.

TẦM NHÌN

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội sẽ là một  trường đại học nghệ thuật trọng điểm hàng đầu của Việt Nam; là trung tâm đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu các ngành trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh, múa, thiết kế mỹ thuật và truyền hình. Tiến tới trở thành một trong các trường đào tạo sân khấu – điện ảnh hàng đầu trong khối ASEAN.

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

Xây dựng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đến năm 2020 thành trường trọng điểm của quốc gia về đào tạo các ngành sân khấu, điện ảnh – truyền hình. Có cơ cấu ngành nghề phù hợp, gắn với đòi hỏi của thực tiễn xã hội; có hệ thống chương trình, giáo trình và phương pháp đào tạo tiên tiến, tiếp cận chuẩn mực quốc tế; phương thức đào tạo đa dạng, huy động được nguồn lực của toàn xã hội; đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giỏi, có phẩm chất chính trị, đủ năng lực và tiêu chuẩn tương đương trình độ quốc tế; cơ sở vật chất và kỹ thuật hiện đại, mang tính chuyên nghiệp cao, gắn với đặc thù từng ngành học; quan hệ hợp tác quốc tế sâu rộng; phương pháp quản lý và mô hình quản trị đại học tiên tiến, hiệu quả, đạt các chuẩn mực khu vực và quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

– Đa dạng hóa loại hình đào tạo

– Hợp tác để phát triển

– Sáng tạo & tự do học thuật

– Khuyến khích đam mê

– Đoàn kết

– Ảnh hưởng tích cực

– Hội nhập

– Năng động

KHẨU HIỆU

Chuyên nghiệp, sáng tạo, hun đúc tinh hoa văn hóa Việt Nam.