Ngày 26/10/2018, Bộ Lao động Thương binh & Xã hội có Quyết định (Quyết định số 1481/QĐ-BLĐTBXH) sáp nhập hợp nhất các Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp, Trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp và nhiệm vụ đào tạo nghề công nghiệp(các nghề: Công nghệ ô tô, Cắt gọt kim loại và Điện Công nghiệp) của Trường Trung cấp Nghề giao thông vận tải thành 01 Trường và đặt tên: "Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp";

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp (Mới) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Đồng Tháp, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; có chức năng đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp và trình độ sơ cấp; tổ chức đào tạo thường xuyên theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp; được cấp bằng tốt nghiệp trình độ từ cao đẳng trở xuống, phù hợp với cơ cấu ngành, nghề đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu học tập của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; hợp tác với các cơ sở đại học xây dựng chương trình chuyển tiếp lên trình độ đại học để sinh viên được liên thông theo đề án hợp tác và cam kết giữa hai trường trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời, Trường có chức năng liên kết với các trường cao đẳng, đại học khác đào tạo liên thông, đào tạo một số ngành, nghề theo yêu cầu của Tỉnh.

Chức năng

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Đồng Tháp, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; có chức năng đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp và trình độ sơ cấp; tổ chức đào tạo thường xuyên theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp; được cấp bằng tốt nghiệp trình độ từ cao đẳng trở xuống, phù hợp với cơ cấu ngành, nghề đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu học tập của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; hợp tác với các cơ sở đại học xây dựng chương trình chuyển tiếp lên trình độ đại học để sinh viên được liên thông theo đề án hợp tác và cam kết giữa hai trường trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời, Trường có chức năng liên kết với các trường cao đẳng, đại học khác đào tạo liên thông, đào tạo một số ngành, nghề theo yêu cầu của Tỉnh đúng theo quy định.

Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên, liên kết đào tạo theo quy định;

b) Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn, phê duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình đào tạo đối với từng ngành, nghề được phép đào tạo theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

c) Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh đào tạo theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

d) Tổ chức các hoạt động đào tạo; kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và in phôi văn bằng, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp trung cấp, chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

đ) Tuyển dụng, quản lý nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động của trường đảm bảo đủ về số lượng, phù hợp với ngành, nghề, quy mô và trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật;

e) Phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

g) Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hoạt động tài chính; có cơ chế để người học tham gia đánh giá hoạt động đào tạo, nhà giáo tham gia đánh giá cán bộ quản lý, viên chức và người lao động của nhà trường;

h) Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính của trường theo quy định của pháp luật;

i) Quyết định thành lập các tổ chức trực thuộc trường theo cơ cấu tổ chức được phê duyệt trong quy chế tổ chức, hoạt động của trường; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức vụ từ cấp trưởng phòng, khoa và tương đương trở xuống theo quy định;

k) Phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong hoạt động đào tạo về lập kế hoạch đào tạo, xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo; tổ chức giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thực tập, đánh giá kết quả học tập của người học;

l) Liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với việc làm và thị trường lao động;

m) Sử dụng nguồn thu từ hoạt động đào tạo, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của trường, chi cho các hoạt động đào tạo và bổ sung nguồn tài chính của trường theo quy định của pháp luật;

n) Được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, giao hoặc cho thuê cơ sở vật chất; được hỗ trợ ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao theo hợp đồng đặt hàng; được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế và tín dụng theo quy định của pháp luật;

Sứ mệnh của trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp: "Giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao khoa học - công nghệ vì sự phát triển của cộng đồng"