1. Chức năng, nhiệm vụ:

   Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ở trình độ Cao đẳng và trình độ thấp hơn gồm các chuyên ngành chủ yếu: Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật điện, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật điện tử, Công nghệ cơ khí động lực, Điện tự động hóa, Quản trị kinh doanh, Hạch toán kế toán.

2. Mục tiêu của Nhà trường:

     + Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng.

     + Hoàn thiện chương trình mục tiêu đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực đạt chuẩn quy định của Nhà nước.

     + Không ngừng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

     + Đa dạng hoá các loại hình đào tạo, hợp tác đào tạo với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề, doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước.

     + Nâng cao chất lượng đào tạo và tổ chức quản lý quá trình đào tạo theo hệ thống tiêu chuẩn về giáo dục đại học và dạy nghề, tứng bước hội nhập với khu vực và quốc tế.