Trường Đại học Khoa học là đơn vị thành viên của Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Khoa học ra đời với sứ mạng đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao có năng lực khởi nghiệp và hợp tác quốc tế dựa trên đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tri thức đa ngành, đa lĩnh vực nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội, văn hóa và môi trường của khu vực Trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.

Chức năng

Trường Đại học Khoa học đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn ở khu vực trung du, miền núi phía Bắc và cả nước. Trường là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Nhiệm vụ

Đào tạo cán bộ có trình độ đại học và sau đại học phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền núi phía Bắc và cả nước;

Triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước;

Quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức cán bộ, cơ sở vật chất và các mặt công tác khác theo quy định của Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chính phủ;

Là đơn vị dự toán và kế toán hành chính sự nghiệp cấp 3 thuộc Đại học Thái Nguyên

Sứ mạng

Đào tạo và bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao có năng lực khởi nghiệp và hội nhập quốc tế dựa trên đổi mới sáng tạo; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tri thức đa ngành, đa lĩnh vực, nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội, văn hóa và môi trường của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.

Tầm nhìn

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên trở thành Trường Đại học định hướng ứng dụng đa ngành, đa lĩnh vực; có tính hội nhập cao, trong đó một số ngành thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản, công nghệ đạt trình độ tiên tiến hội nhập khu vực ASEAN và châu Á.